2017-10-19

Pagastu bibliotēku akreditācijas process noslēdzies


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/pagastu-biblioteku-akreditacijas-process-nosledzies.htmlAkreditācija ir bibliotēkas darbības  kvalitātes vērtējums. Tās gaitā tiek vērtēts gan bibliotēkas ēku, telpu un krājuma stāvoklis, gan finansiālais un materiālais nodrošinājums, darbinieku kvalifikācija un bibliotēkas darbības stratēģija,  tās pakalpojumi  un citi bibliotēkas attīstībai nozīmīgi kritēriji, pēc kuriem nosakāma bibliotēkas atbilstība  lietotāju vajadzībām un interesēm.
 
Gatavojoties Krāslavas novada Kalniešu, Kaplavas, Indras, Piedrujas, Joņinu un Robežnieku pagastu bibliotēku akreditācijas procesam, tika ieguldīts liels darbs gan akreditācijas norisei nepieciešamo dokumentu sagatavošanā, gan bibliotēkas fondu sakārtošanā, gan infrastruktūras uzlabošanā.
 
Viena no pozitīvākajām akreditācijas pusēm ir iespēja saņemt bibliotēku nozares profesionāļu vērtējumu, konsultāciju un ieteikumus attiecībā uz katru bibliotēku individuāli, kā panākt vēl labāku rezultātu, izmantojot jau esošos resursus.
 
Bibliotēku pārbaudes  gaitā tika norādīts uz darba jomām, kurām būtu jāpievērš  lielāka uzmanība nākotnē. Katrai bibliotēkai tās bija savas specifiskas piezīmes, tomēr bija arī kopīga norāde visām: palielināt pašvaldības finansējumu grāmatu un periodisko izdevumu iegādei, aktīvāk strādāt pie krājuma saturiskās analīzes, veidojot to racionālu un mūsdienīgu, kā arī plašāk izmantot bibliotēku sistēmas „ALISE” piedāvātās iespējas.
 
Kopumā bibliotēku darbs tika novērtēts pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēkas bija sagatavotas akreditācijas procesam, tika daudz strādāts ar grāmatu krājumu, meklētas iespējas papildināt to ar jauniem izdevumiem. Komisija bija patīkami pārsteigta par bibliotēku darbinieku profesionālu pieeju darba procesiem, radošo garu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus dažādu aktivitāšu rīkošanā.
 
Atzinumi par to, ka bibliotēkas atbilst akreditācijas nosacījumiem un akreditācijas rezultātā bibliotēkām tiek piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss, tiks saņemti pēc Bibliotēku Padomes sēdes novembrī.
 
Gribētos pateikties  bibliotēku vadītājiem par padarīto darbu, kā arī novada pašvaldības vadībai, deputātiem un vietējo pārvalžu vadītājiem par bibliotēku darba atbalstu un sadarbību.
 
Valentīna Magidas,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas direktore

2017-09-22

Laimīgs šokolādes dzejā

Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/laimigs-sokolades-dzeja.htmlJau vairākus gadus, lai popularizētu Dzejas dienas, dzejas rakstīšanu, klausīšanos un lasīšanu, Krāslavas novada Centrālā bibliotēka pulcē pilsētas izglītības iestāžu skolēnus un pedagogus, lai baudītu dzejas noskaņas.
 
Arī šī gada 15. septembrī Krāslavas bibliotēkā bija garšīgs iemesls lasīt dzeju tieši Šokolādes dienā. Krāslavas Valsts ģimnāzijas 7. klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Ingrīdu Grišāni aktīvi iesaistījās burvīgajā dzejas tapšanas un lasīšanas procesā.
 
Šokolāde un rudens mudina ieklausīties katrā dzejas lasīšanas skaņā. Tā mudina uzdrošināties, atklāt un izzināt sevi, pasauli un cilvēkus mums līdzās. Galvenais lasīt to ar mīlestību un prieku!

Žaneta Moiseja,
Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļas bibliotekāre

Viktorijas Urbanovičas foto  

2017-09-21

No idejas līdz panākumiem

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/no-idejas-lidz-panakumiem.html


Jauniešiem, tāpat kā pieaugušajiem un bērniem, ir svarīga mājīguma sajūta un omulība savā “personīgajā” telpā. Lai viņiem palīdzētu izpausties un organizēt savu ikdienu, šovasar pašu jauniešu un Krāslavas novada centrālās bibliotēkas darbinieku spēkiem tika izveidota Jauniešu istaba - emocijām, iespaidiem, izglītojošiem un cita veida atbalstošiem pasākumiem ar Krāslavas novada projektu konkursa „Iedzīvotāji veido savu vidi 2017” atbalstu. Jau pati ideja istabas tapšanai vienoja Krāslavas novada jauniešus izstrādāt šo projektu, iesaistoties radošajā un atbildīgajā procesā.

Jaunieši pierādīja sevi nopietnajā darbā, pirmoreiz veicot kosmētisko remontu Krāslavas bibliotēkā. Radošākais darbs projekta realizācijā bija mūsdienīgs grafisks risinājums uz istabas sienām un durvīm, attēlojot Krāslavas objektu formas un līnijas, sapludinot to ar „mood board” tehniku, kas nomaskē mazās telpas „burvju valstību” ar noturīgām krāsām.

Jauniešu istabai tika iegādāts televizors, kura ekrāns pārtop par interaktīvu gleznu, sēžammaisi un pašu spēkiem tika pagatavots galdiņš „Rubiku kubs”.

Jauniešu istabu turpmāk varēs arī izmantot mazuļi sestdienās, uzgaidot savus vecākus, kā arī citi bibliotēkas apmeklētāji. Tieši jauniešu istabā tiks izkārtotas grāmatas, kuras it kā neiederas Bērnu literatūras nodāļā un neatbilst pieaugušo krājuma fondam. Tāpat tiks piedāvāts jauniešu interesēm un vecumam atbilstošs spēļu klāsts, lai spēlējot jaunatne netraucētu bibliotēkas apmeklētājiem.

Pateicamies Krāslavas novada jauniešiem - Armandam Moisejam, Lindai Gribulei, Reinim Andžānam, Ievai Ivonnai Skerškānei, Janai Barganai, Maksimam Dobriņinam, Anastasijai Pitrānei, Agijai Bebrišai, Laurai Dzalbei, Evelīnai Saksonei, Samantai Krumpānei, Bernadettai un Terēzai Podjava, Aleksai Miglānei un Svetlanai Pitrānei par atbalstu radošas idejas realizācijā!

Žaneta Moiseja, projekta koordinatore
Jura Rogas foto2017-09-18

Dzejas iedvesma

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/dzejas-iedvesma-video.html

 
 
Septembris Latvijā ir ievērojams ar nozīmīgiem svētkiem - Dzejas dienām, kas tiek svinētas kopš Raiņa simtgades svinībām 1965. gadā.

Dzeja var būt daudzveidīga, tā var izpausties mūzikā, mākslas darbu izstādēs, sarunās ar dzejniekiem - gūstot iedvesmu dzejas lasīšanai un rakstīšanai.
 
Krāslavas Varavīksnes vidusskolā visās pamatskolas un vidusskolas klasēs skolēni tika rosināti iemācīties no galvas vai deklamēt kādu sev tuvu dzejoli, lai varētu piedalīties Dzejas skandēšanas maratonā (organizēja latviešu valodas un literatūras skolotāja Irēna Gončarova). Šī pasākuma ietvaros skolēni gan dziļāk iepazina dzejas pasauli, gan mācījās publiski uzstāties un uzmanīgi klausīties.

Sākumklašu skolēni kopā ar skolotāju Veru Avotu devās uz Krāslavas novada Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļu, kur iepazinās ar Dzejas dienu vēsturi un piedalījās Skaļās lasīšanas pēcpusdienā. Pasākums tika organizēts sadarbībā ar bibliotēkas darbinieci Viktoriju Urbanoviču.

Skolotāja Ludmila Buhalova sākumskolas klasēm piedāvāja pasākumu, kura ietvaros bērni dziedāja dziesmas, klausījās Raiņa dzejoļus, zīmēja ilustrācijas.
10. klases skolēni kopā ar skolas pasākumu organizatori Anželu Semjonovu nolēma sveikt visus dzejas cienītājus atraktīvi un nofilmēja nelielu videoklipu par godu Dzejas dienām. (sk. šeit)

Liels paldies visiem skolēniem, kas piedalījās Dzejas dienu pasākumos, un pedagogiem, kas palīdzēja izkopt savu audzēkņu talantus un radošās spējas.
 
Galina Mikulāne,
Anželas Semjonovas, Veras Avotas foto un fotomateriāli no KNCB arhīva