2017. gada 16. jūn.

Akreditētas 5 Krāslavas novada pagastu bibliotēkas

Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/akreditetas-5-kraslavas-novada-pagastu-bibliotekas.html

 


Bibliotēku likums nosaka, ka valsts vai pašvaldības dibinātai bibliotēkai ir pienākums akreditēties Ministru kabineta noteiktajā kārtībā un termiņos. Bibliotēku akreditācija veicama reizi piecos gados saskaņā ar Ministru kabineta izdotajiem bibliotēku akreditācijas noteikumiem.

 Akreditācijas norisi, pamatojoties uz Latvijas Bibliotēku padomes priekšlikumiem, organizē Kultūras ministrija, apstiprinot bibliotēku akreditācijas grafiku un izveidojot Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisiju.

Pēc bibliotēku akreditācijas iesniegumu un tiem pievienoto dokumentu izskatīšanas Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisija katrā no piecām pagastu bibliotēkām – Skaistas, Aulejas, Izvaltas, Kombuļu un Ūdrīšu pagasta Augstkalnes bibliotēkām uz vietas izvērtēja iepriekšējās akreditācijas atzinumā norādīto ieteikumu izpildi, iepazinās ar apstākļiem, veica bibliotēkas darbinieka intervēšanu, izvērtēja bibliotēkas dokumentus, krājumu, materiāltehnisko bāzi.
 
Neskatoties uz to, ka  lasītāju skaits novadu bibliotēkās sarūk, daudzi gados jaunāki darbspējīgie iedzīvotāji no laukiem aizbrauc strādāt uz ārzemēm, vidusskolu beigušie brauc mācīties uz galvaspilsētu vai citām Latvijas augstskolām, vecie cilvēki izmirst, skolēnu skaits skolās sarūk, bibliotēkai ir un jāpaliek par gaismas un zināšanu saliņu, savukārt bibliotekāriem – par gaismas nesējiem.
 
Akreditācijas komisija pozitīvi novērtēja Kombuļu un Izvaltas bibliotēku vizuālo noformējumu, darba saturu, Skaistas pagasta bibliotekāres  centību un atsaucību. Protams, tika veikts arī rezumējums par lietām, kas būtu jāpilnveido. Pirmkārt, bibliotēku darbiniekiem jāpievērš lielāka uzmanība darbam ar lietotājiem un ir jāiziet ārpus bibliotēkas sienām. Tikpat svarīgi ir kritiskā domāšana, veidojot bibliotēku grāmatu krājumu, īpašu uzmanību pievēršot nozaru literatūrai un oriģinālliteratūrai. Bez tam ir jāturpina aktīvs darbs brīvpieejas datubāzu izmantošanas jomā.

Viena no pozitīvākajām akreditācijas pusēm ir iespēja saņemt bibliotēku nozares profesionāļu vērtējumu, konsultāciju un ieteikumus attiecībā uz katru bibliotēku individuāli, kā panākt vēl labāku rezultātu izmantojot jau esošos resursus. No komisijas puses saņemtajos akreditācijas Atzinumos norādīti  ieteikumi, kuri jāizpilda gada laikā un jāiesniedz Kultūras ministrijai .
Nākošās sešas Krāslavas novada pagastu bibliotēkas tiks akreditētas septembrī.
Paldies visām pašvaldībām, kuras rūpējas par savām bibliotēkām!
 
Valentīna Magidas,
Krāslavas novada centrālās bibliotēkas direktore

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru