2019. gada 20. dec.

Tiem, kam patīk grāmatas!


Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/tiem-kam-patik-gramatas.html2019. gadā Krāslavas novada Centrālā bibliotēka papildināja savu krājumu ar jaunām grāmatām – daiļliteratūru, zinātniskiem un populārzinātniskiem pētījumiem, padomu un praktisko literatūru. Jauno grāmatu daudzveidība nodrošina ikviena bibliotēkas lasītāja potenciālo vēlmju piepildījumu, tādēļ ikviens ir laipni gaidīts iepazīt grāmatas klātienē un izvēlēties tās, ar kurām pavadīt savus brīvos brīžus. Protams, milzīgs paldies par iespēju iegādāties šīs lieliskās grāmatas ir Krāslavas novada domei! Pateicoties pašvaldības finansējumam, bibliotēkas krājums tika papildināts ar patiesi vērtīgām grāmatām un aizraujošu lasāmvielu. Par pašvaldības līdzekļiem nopirktas 757 grāmatas un plašs periodikas klāsts.

Būtisks ieguldījums krājuma papildināšanā ir arī lasītāju dāvinājumiem. Sirsnīgs paldies ikvienam lasītājam, kurš šogad dāvināja grāmatas no savas personīgās bibliotēkas, dodot iespēju labām grāmatām nonākt arī citu lasītāju rokās un sirdīs. Krāslavas novada centrālā bibliotēka ir gandarīta par 2019. gadā iegūtajiem jauninājumiem un priecājas par ikvienu lasītāju, kurš rod zināšanas un prieku, lasot bibliotēkas grāmatas. Ceram, ka draudzība starp bibliotēku un lasītājiem būs tikpat cieša un sirsnīga arī nākamgad!
 
Svetlana Ļaksa-Timinska,
Komplektēšanas un apstrādes nodaļas vadītāja

2019. gada 11. dec.

Akreditēta Krāslavas novada Centrālā bibliotēka


Avots:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/akrediteta-kraslavas-novada-centrala-biblioteka.html


Šī gada 7. novembrī Bibliotēku akreditācijas komisija apmeklēja Krāslavas novada Centrālo bibliotēku un izvērtēja tās atbilstību reģiona galvenās bibliotēkas statusam.  Akreditācijas norisi, pamatojoties uz Latvijas Bibliotēku padomes priekšlikumiem, organizē Kultūras ministrija, apstiprinot bibliotēku akreditācijas grafiku un izveidojot Bibliotēku akreditācijas ekspertu komisiju.
 
Bibliotēku nozares profesionāļi no Rīgas Centrālās, Latgales Centrālās, Jelgavas pilsētas bibliotēkām, VA Kultūras informācijas sistēmu centra un Kultūras ministrijas vērtēja bibliotēkas darbu pēc 85 bibliotēku darba kritērijiem un atbilstību tiem. Komisija atzīmēja, ka ir izpildīti visi iepriekšējās akreditācijas ieteikumi, izņemot finansējuma palielinājumu krājuma komplektēšanai.
 
Kopumā bibliotēkas darbs tika novērtēts ļoti pozitīvi. Komisijas locekļi atzīmēja, ka bibliotēka ir labi sagatavota akreditācijas procesam, ir izstrādāti visi iekšējie normatīvie un plānošanas dokumenti, ir stabili pārskata periodā darbības pamatrādītāji, tiek sniegti daudzveidīgi bibliotekārie pakalpojumi, notiek aktīvs darbs ar sociālajiem mēdijiem, plaši tiek izmantotas abonētās un pašu veidotās datu bāzes. Īpaši tika atzīmēts aktīvais darbs ar bērniem un jauniešiem, daudzveidīgās aktivitātes dažādiem vecumu grupām – Mazo lasītāju dienas, Vasaras lasīšanas maratoni, radošās laboratorijas un vairāki citi projekti. Komisija bija patīkami pārsteigta par bibliotēkas vizuālo tēlu - īstu vietējās nozīmes Gaismas saliņu, darbinieku radošo garu un prasmi pulcināt sev apkārt vietējos cilvēkus dažādu aktivitāšu rīkošanā.
 
Pēc izvērtēšanas procesa akreditācijas komisija ieteica rast iespēju palielināt finansējumu grāmatu krājuma iegādei piedāvāto pakalpojumu klāsta dažādošanai un darbinieku atalgojumam.
 
Akreditācijas rezultātā Bibliotēka saņēma Kultūras ministra parakstītu Akreditācijas apliecību ar maksimālo akreditācijas termiņu – 5 gadiem (līdz 2024. gada decembrim).
 
Paldies visiem, kas mūs atbalstīja un palīdzēja sagatavoties šim nozīmīgajam procesam.
 
Valentīna Magidas,
Krāslavas NCB direktore
 

2019. gada 3. dec.

Studenti no Itālijas Varavīksnes vidusskolā

Publicēts:
http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/studenti-no-italijas-varaviksnes-vidusskola.html

 
 
Novembrī Krāslavas Varavīksnes vidusskolā dažādas nodarbības un aktivitātes apmeklē studenti no Itālijas. 28. novembrī AFS studenti apmeklēja Krāslavas novada Centrālo bibliotēku, kur iestādes vadītāja Valentīna Magidas pastāstīja par bibliotēkas  darbu. Studenti apmeklēja dažādas izstādes lasītavā, pagaršoja Latvijas konfektes. AFS studenti pateicās bibliotēkas darbiniekiem par radošo darbu. Viņi ierakstīja pateicības vārdus atsauksmju grāmatā. Tādā veidā mēs nosvinējām ASV svētkus „Pateicības diena”.

Jeļena Kļimova,
Varavīksnes vidusskolas angļu valodas skolotājaPersonālizstāde