2013. gada 18. dec.

Akreditēta Krāslavas novada centrālā bibliotēka

Pārpublicēts no www.kraslava.lv

 

22.novembrī Bibliotēku akreditācijas komisija 5 locekļu sastāvā apmeklēja Krāslavas novada centrālo bibliotēku un izvērtēja tās atbilstību atbilstību nosacījumiem.


      Bibliotēka, kā Krāslavas novada pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde,  veic reģiona galvenās bibliotēkas funkcijas un  darbojas kā koordinējošais metodiskais centrs Krāslavas un Dagdas novadu 24 pašvaldību bibliotēkām.
 
      Ekspertu komisija , kuras sastāvā bija Rīgas Centrālās bibliotēkas direktora vietniece D.Veilande, Latgales centrālās bibliotēkas direktore J.Šapkova, Limbažu galvenās bibliotēkas direktore Dz..Justa, Cēsu galvenās bibliotēkas sistēmas administratore S.Daņileviča, piedaloties Kultūras ministrijas Bibliotēku nodaļas vecākai referentei V.Bērziņai, analizēja bibliotekāro darbu, krājuma kvalitāti un pieejamību, bibliotēkas sniegtos pakalpojumus, infrastruktūru, kapacitāti, bibliotēkas attīstības plānus, sadarbību ar pašvaldībām, citām iestādēm un iedzīvotājiem. Pārbaudes rezultātā  katrs no komisijas locekļiem sagatavoja savu atzinumu un iesniedza Bibliotēku padomei.

      Pārbaudes rezultātā tika konstatēts , ka bibliotēkas krājums tiek komplektēts pareizi, lai  veidotu kvalitatīvu fondu ilgtermiņā un veicinātu iedzīvotāju mūzizglītību. Viss krājums ir atspoguļots reģiona elektroniskajā kopkatalogā un ir ieviesta automatizēta grāmatu saņemšana un izsniegšana.

      Bibliotēkā ir pieejams apjomīgs novadpētniecības materiālu krājums. Ir izveidotas 220 tematiskās mapes par pilsētas vēsturi un novadniekiem. Uzteicama ir bibliotēkas veidotā elektroniskā novadpētniecības datu bāze, kurā ievadīti  ieraksti par Krāslavas reģionu.

      Bibliotēkas tīmekļa vietnei tapis jauns dizains, ir pieejama plaša informācija gan bibliotekāriem, gan iedzīvotājiem. Tā satur informāciju par aktualitātēm, piedāvātajiem pakalpojumiem, bibliotēkas veidotajām un abonētajām datu bāzēm, pasākumiem. Katrai no pašvaldību bibliotēkām ir izveidoti sava sadaļa -  blogs, kurā atspoguļota aktuālākā informācija.
 
        Bibliotēkas metodiskā darba virzieni ir reģiona bibliotēku profesionālā vadība, metodiskās palīdzības sniegšana, profesionālās pilnveides pasākumu organizācija, bibliotēku darba rādītāju apkopošana un analīze. Bibliotēka šo darbu organizē sekmīgi un metodiski konsultatīvais darbs ir labā līmenī.
 
       Bibliotēka organizē daudzveidīgus tematiskos pasākumus, izstādes, radošās darbnīcas, grāmatu prezentācijas, Grāmatu svētkus. Tai ir laba sadarbība ar pilsētas organizācijām, kultūras un izglītības iestādēm.
 
      Pārskata periodā bibliotekāri aktīvi iesaistījusies Latvijas publisko bibliotēku attīstības projekta „Trešais tēva dēls” ietvaros organizētajās apmācībās un ieguvuši vispusīgas zināšanas. Bibliotēkas darbinieki konsultē lietotājus un apmāca darbam ar datoru un interneta resursiem individuāli un grupās, tā garantējot iegūt kvalitatīvus bibliotēku pakalpojumus, neatkarīgi no dzīves vietas un materiālajām iespējām.
 
        Darbs ar bērniem un jauniešiem tiek virzīts un plānots, lai iesaistītu pēc iespējas lielāku to skaitu lasīšanas veicināšanas programmās.

     Bibliotēkas darbs tika atzīts par veiksmīgu un akreditācijas rezultātā ar  Latvijas Bibliotēku padomes lēmumu piešķirts Krāslavas novada centrālai bibliotēkai  reģiona galvenās bibliotēkas statuss un izsniegta Kultūras ministrijas akreditācijas apliecība.
 
Latvijas Bibliotēku padomes priekšsēdētāja A.Janbicka

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru