2022. gada 10. dec.

Krāslavas novada centrālajai bibliotēkai 75 gadi!

 Avots:

http://www.kraslavasvestis.lv/zinas/article/3/kraslavas-novada-centralajai-bibliotekai-75-gadi.htmlMūsdienu bibliotēka ir dinamiska, daudzfunkcionāla informācijas, kultūras un mācību telpa, kas lietotājam piedāvā plašu pakalpojumu spektru. Nupat ir aizvadīts kārtējais darba cēliens – 5 gadi kopš iepriekšējās jubilejas. Tas kopā Krāslavas novada centrālai bibliotēkai veido skaitli 75.

Darbīguma, dzīvesprieka un sasniegumu piepildīti gadi — šajā piecgadē mums ir izdevies īstenot ievērojamus projektus, piedzīvot jaunatklājēju priekus un izaicinājumus un vienlaikus saglabāt un kopt tradīcijas.

Atskatoties uz šo laika posmu, katrs bibliotēkas darbinieks tos raksturotu ar vārdiem – komanda, sadarbība, izaicinājums, izaugsme, radošums, prieks.

Mūsu klienti ir dažādu paaudžu cilvēki, kas tiekas ar zināšanām, apgūst prasmes, individuāli vai kopā ar citiem meklē atbildes uz savai dzīvei un sabiedrībai nozīmīgiem jautājumiem, pēdējos gados arī aktīvi līdzdarbojas pakalpojumu veidošanā. Darbinieki rūpējas par aktuālu krājumu, pakalpojumiem, vidi un to, lai vietējai kopienai piedāvātu labāko pieredzi. Kopā mēs veidojam dinamisku bibliotēku, kuras ideju un darba vadmotīvs ir Krāslavas novada Centrālā bibliotēka - spilgts Gaismas punkts Latvijas bibliotēku sistēmā.

Piecos gados realizēti nozīmīgi projekti: Latvijas Bibliotēku biedrības Latgales nodaļas konference Krāslavā „Nemateriālā mantojuma popularizēšana Latgales bibliotēkās”, uzvara Pašvaldību Savienības projektu konkursā „Sabiedrība ar dvēseli. Iedzīvotāji veido savu vidi” par projektu „Jauniešu istabas iekārtošana Krāslavas novada Centrālajā bibliotēkā”.

Sadarbībā ar biedrību „Latgales kulinārā mantojuma centrs” un Latvijas Bibliotekāru biedrību ir izveidots un realizēts projekts „Kulinārais mantojums un tradīcijas. Latgales kulinārā mantojuma receptes”, kuras rezultātā izdota grāmata ar 125 Latgales ēdienu receptēm un 70 Krāslavas novada 5 tautību receptēm un fotomateriālu.

Izstrādāta un tiek realizēta programma „Medijpratības pamati pirmsskolniekiem”, lai sniegtu priekšstatu medijpratībā 5-6-gadīgajiem bērniem, izmantojot grāmatas, spēles, radošas aktivitātes, praktiski izmantojot internetu.

Visas 24 novada bibliotēkas ir pieslēgušās bibliotēku informācijas sistēmai ALISE, ir vienotais elektroniskais kopkatalogs, un lietotāju apkalpošana notiek šajā integrētajā informācijas sistēmā.

Bibliotēka sadarbībā ar Rēzeknes novada pašvaldību, Preiļu un Rēzeknes galvenajām bibliotēkām, iesaistījusies projekta „Europe Direct informācijas centrs Austrumlatgalē” realizācijā, iegūstot Eiropas Kopienas finansējumu. Projekta mērķis ir sniegt zināšanas visiem sabiedrības locekļiem par ES darbības jomām, medijpratību, Eiropas Zaļo kursu.

Sadarbība ar Krāslavas Vēstures un mākslas muzeju organizētas vairāku grāmatu prezentācijas - „Dienvidlatgalē austās segas”, „Poļu Inflantija” u.c.

Ir uzsākts izstāžu pasākumu cikls „Iepazīstinām ar novada pagastiem”, kura mērķis ir parādīt – cik daudz radošu cilvēku dzīvo mūsu novada pagastos, prezentējot savu iedzīvotāju veikumu, dažādas prasmes, aizraušanās.

Netiek aizmirsti bibliotēkas atbalstītāji, grāmatu dāvinātāji, izstāžu dalībnieki, kuriem atraktīvos pasākumos tiek izteikta pateicība par atsaucību un pretimnākšanu.

Saviem apmeklētājiem piedāvājām tikšanās ar literārajiem darbiniekiem, kā Nora Ikstena, Dzintars Tilaks, Inga Pizāne, Māra Jakubovska, Inese Paklone un citiem rakstniekiem. Par saviem ceļojumiem ir stāstījuši Ainārs Kadišs, Sergejs Šuļga, Evita Buturoviča, Viesu vidū ir bijuši Hosams Abu Meri, bijusī Izraēlas vēstniece Lironi Bar-Sadē, žurnālists Ansis Bogustovs, Eiroparlamenta deputāts Ivars Ījabs, lāču mamma Velga Vītola un citi. Radošiem novada cilvēkiem piedāvājam savu veikumu prezentēt izstādes, pasākumos, darbnīcās.

 Darbā ar bērniem un jauniešiem galvenā misija ir bijusi popularizēt lasīšanu bērnu un jauniešu vidū, piedaloties mērķprogrammā „Lasīšanas veicināšana un bibliotēkas pakalpojumu attīstīšana. Bērnu/Jauniešu/Vecāku žūrija”, iesaistot skolēnus Nacionālajā Skaļās lasīšanas sacensībā, veidojot literārās stundas par rakstniekiem, kā O.Vācietis, Rainis, Aspazija, erudīcijas un izziņas konkursus un spēles. Vasaras mēnešos tiek izsludināti „Lasīšanas maratoni”, kuros aktīvākie dalībnieki saņem balvas.

Bibliotēkas darbinieki uzsākuši novadpētniecības materiālu digitalizāciju, nodrošinot kultūrvēsturei nozīmīgu materiālu pieejamību un saglabāšanu, drošību un kvalitāti. Ir izstrādātas unikālas digitālās kolekcijas, virtuālās izstādes un spēles par tēlnieku Naumu Āronsonu, „Kā tapa pilsēta Daugavas krastos”, „Pirkums pirms 290 gadiem” „Plāteru dzimta”, „Mūsu novadnieku devums latgaliešu literatūrā, 18.-20.gs.sākums”, „Krāslavas ielai pa pēdām”.

Šajos gados bibliotēkas speciālisti paaugstināja savas kompetences profesionālās pilnveides apmācības, semināros, izmantojot tiešsaistes pasākumus, vebinārus, dažādu platformu piedāvājumus. Novada bibliotēku darbiniekiem ir sniegta metodiskā palīdzība darbības pamatuzdevumu un pienākumu izpildē, kompetences pilnveidē darbā ar BIS Alise – bibliotēkas darba pārvaldībā, cirkulācijas modulī.

Centrālā bibliotēka uzsākusi sadarbību labas prakses pārmantojamībā ar Lietuvas Zinātņu akadēmijas bibliotēku, Zarasu rajona bibliotēku, Moldovas bibliotēku kolēģiem.

Arī pašu jubilejas datumu bibliotekāri atzīmēja darba atmosfērā – seminārā „Latgaliešu valodas zinātnieki. Sabiedrības izglītošana un korektas politikas veidošana latgaliskajam”.

Bibliotēka mainās līdzi laikam, veicinot garīgi bagātu un veiksmīgu vietējās kopienas dzīvi, tajā pašā laikā pieturoties pamatvērtībām, lai lietotājiem būtu komfortabla vide atpūtai, komunikācijai un pašizpausmei, lai apmierinātu viņu zinātkāri, atbalstītu mūžizglītības iespējas un sekmētu informācijas pieejamību pēc iespējas plašākam sabiedrības lokam.

Cerēsim un arī turpmāk darīsim visu, lai bibliotēka būtu piepildīta ar zinātgribošiem apmeklētājiem, interesantiem notikumiem un pasākumiem!

Valentīna Magidas,
novada bibliotēkas direktore

Nav komentāru:

Ierakstīt komentāru